Dyrygent

Iwona Wiśniewska-Salamon jest absolwentką Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, gdzie w 1990 r. uzyskała tytuł magistra sztuki. W latach 1990-1992 kontynuowała naukę na Podyplomowym Studium Emisji Głosu, a w 1994-1996 na Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej dyrygentura nadała jej w   2004 r. Rada Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Znaczenie techniki wokalnej w pracy z chórem na przykładzie wybranych utworów kompozytorów różnych epok”.

Stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej dyrygentura nadała jej w 2011 r. Rada Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu  na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Twórczość chóralna współczesnych kompozytorów szczecińskich”.

W 1991 r. stworzyła Chór Kameralny przy Akademii Rolniczej (od 2009 r. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie), który prowadzi do dziś i który jest współorganizatorem festiwali organizowanych przez Fundację Morze Kultury.

Od 2003 r. zasiada w pracach jury w Polsce i za granicą.

W 2003 r. podjęła pracę konsultanta muzycznego w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie. Zrealizowała muzykę do przedstawienia pt.: „Królewna Śnieżka” „Rycerz Pryszczycerz”, „Tajemnica Czarciego Błota”, „Czerwony Kapturek”, „Kopciuszek”, „O słoniu, który siedział na jajku”, „Król Zofius i cudowna kura”, „Paskuda i Maruda”, „Mała syrenka”.

Od 2003 r. zdobywa środki unijne i organizuje Międzynarodowe Warsztaty Chóralne w Polsce i za granicą (w ramach programu „Młodzież” oraz Fundacji Polsko-Niemieckiej) z chórami z Litwy, Łotwy i Niemiec m.in. z Chórem David-Franck Gymnasium ze Sternberga (Niemcy) co zaowocowało wydaniem 2 płytowego albumu „Muzyka łączy Narody” i Chórem Szkoły Muzycznej w Solecznikach (Litwa). W latach 2016-2017 z Chórem Vox Populi z Islandii i ArtGentum Vocal Ensemble z Katalonii, Chórem Mieszanym IM UZ i Chórem Kameralnym ZUT w Szczecinie realizowała trójstronną wymianę młodzieży „Trzy strony Muzyki” w ramach programu ERASMUS+ (wymiana odbyła się w Polsce, Hiszpanii i na Islandii). W 2019 r. i 2020 r. realizowała projekty z programu POWER Erasmus+ dorośli. W ramach projektu „Złap język-odkrywaj kraj” odbyły się szkolenia na Islandii, Litwie i w Hiszpanii. Głównymi celami projektu były podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry fundacji, zwiększenie kompetencji i umiejętności językowych oraz rozwój kompetencji społecznych i kulturowych.

W latach 2004-2007 uczestniczyła jako niezależny ekspert w pracach komisji ds. muzyki przy Wydziale Kultury i Dziedzictwa Kulturowego przyznającej Stypendia Artystyczne Miasta Szczecina.

W latach 2007-2010 była wykładowcą Katedry Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie uczyła metodyki nauczania muzyki, emisji głosu, dyrygowania i kształcenia słuchu.

W 2010 r. w wyniku połączenia Katedry Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Szczecińskiego, Wyższej Szkoły Użytkowej w Szczecinie i Filii Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego powstała Akademia Sztuki w Szczecinie. W nowo powstałej uczelni podjęła pracę na Wydziale Edukacji Artystycznej – Katedra Dyrygentury Chóralnej początkowo na stanowisku adiunkta, lecz po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego w 2011 r., kontynuowała pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Była członkiem Rady Wydziału, powierzono jej prowadzenie zajęć w zakresie dyrygowania i czytania partytur.

W 2012 r.  władze Gminy w Nowym Warpnie mianowały ją Dyrektorem Artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Tak brzmi Nowe Warpno” (1-26.05.2012, 5-25.05.2013) i Międzynarodowych Warsztatów Wokalno-Chóralnych „Tak brzmi Nowe Warpno” (12-17.08.2014). W ramach działalności na rzecz osób dorosłych zorganizowany został Ogólnopolski Festiwal Chórów i Zespołów Wokalnych UTW „Tak brzmi Nowe Warpno” (27.10.2012, 5.10.2013).

W 2012 r. została wraz z Chórem Kameralnym ZUT w Szczecinie wybrana „Ambasadorem Szczecina” w kampanii społecznej organizowanej przez UM w Szczecinie.

W 2012 r.  stworzyła i jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej „O Złotą Wstęgę Solczy” w Ejszyszkach na Litwie.

W 2013 r. podjęła pracę na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego – kierunek Edukacja Muzyczna na stanowisku profesora nadzwyczajnego, gdzie wykładała Czytanie partytur, Dyrygowanie, Metodykę prowadzenia zespołów wokalnych, Warsztaty wokalne oraz Chór na studiach I i II stopnia, który działał w ramach zajęć dydaktycznych oraz Koła Naukowego „Chór” i był laureatem festiwali chóralnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowych konkursów. Była członkiem Rady Wydziału, Rady Programowej Festiwalu Muzyki Pasyjnej i Rady Naukowej Ogólnopolskiej Konferencji „Historyczne i współczesne metody kształcenia głosu”, gdzie prowadziła panel tematyczny (2014r.). W    2015 r. pełniła funkcję kierownika naukowego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej UZ w Zielonej Górze pt. „Współczesne i historyczne aspekty sztuki dyrygenckiej” i była redaktorem naukowym publikacji (inf. w załączniku). Była promotorem dyplomów artystycznych, recenzentem koncertów dyplomowych studentów EASM, promotorem pracy magisterskiej.

W 2014 r. powołała do życia Fundację Morze Kultury, której jednym z wielu statutowych zadań jest ochrona dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego wraz z działalnością w zakresie podtrzymywania i propagowania tradycji i polskości.. Zainicjowała powstanie trzech festiwali chóralnych: Międzynarodowego Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Pasyjnej (od 2014 r.), Międzynarodowych Muzycznych Zmagań Seniorów (od 2015 r.), Festiwalu Chórów Kameralnych i Zespołów Wokalnych „Sedina Cantat” (od 2015 r.).

Jako prezes Fundacji Morze Kultury jest organizatorem Zachodniopomorskich Warsztatów Chóralnych w Kołobrzegu (od 2015 r.), była organizatorem Targów 50+, które odbyły się w 2016 r. w Azotach Arena w Szczecinie i Zachodniopomorskich Targów 60+ w 2018 r. mające miejsce w ZUT w Szczecinie. Od 2015 r. organizuje Międzynarodowe Warsztaty Chóralne w Calleli (Hiszpania), w których uczestniczą chóry z Polski i zza granicy (Hiszpania, Norwegia, Kanada).

Jest autorką programu „Śpiewające Muzeum”, którego celem jest koncertowanie w przestrzeniach Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz cyklu koncertów „Szczecin-miasto talentów”, który to projekt ma na celu promocję młodych i utalentowanych muzyków poprzez realizację koncertów na terenie miasta Szczecin.

W  roku akademickim 2017/2018 pracowała w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie i na Podyplomowych  Studiach Pedagogicznych, gdzie prowadziła zajęcia z emisji głosu.

Iwona Wiśniewska-Salamon uczestniczy w konsultacjach wokalnych, prowadzi warsztaty chóralne na które zapraszana jest przez dyrygentów (zajęcia takie prowadzi z indywidualnymi zespołami lub w ramach warsztatów zorganizowanych przy okazji festiwali lub skierowanych specjalnie do chórów) oraz wykłady w Polsce i za granicą.

27.07.2021 uzyskała tytuł profesora zwyczajnego w dyscyplinie sztuki muzyczne.